Pokaż uproszczony rekord

MINIATURA

dc.contributor.authorMikołajczyk, Szczepan
dc.date.accessioned2022-09-19T07:32:39Z
dc.date.available2022-09-19T07:32:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierhttps://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/348
dc.identifier.urihttps://repod.icm.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18150/HU1COF
dc.description.abstractCelem projektu realizowanego w ramach konkursu Miniatura 4 (nr projektu: 2020/04/X/NZ7/0046), było opracowanie i walidacja wieloskładnikowej metody oznaczania 7 kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD), 10 kongenerów polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF), 18 kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz 10 kongenerów polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w osoczu zwierząt hodowlanych. Do opracowania i walidacji metody zastosowano surowicę owczą. Metodę oparto na technice spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS). Próbki przed ekstrakcją wzbogacano chloro i bromo – podstawionymi odpowiednikami analizowanych związków znakowanymi izotopem węgla 13C12, co pozwala na wykrycie ewentualnych strat w trakcie analizy. Kongenery znakowane 13C12 i natywne mają podobne właściwości chemiczne i fizyczne, co sprawia, że zachowują się identycznie podczas etapów analitycznych (ekstrakcji, oczyszczania, detekcji). Przeprowadzono walidację na trzech poziomach wzbogacenia, po sześć powtórzeń na każdym poziomie, a następnie w celu wyznaczenia precyzji pośredniej przeanalizowano powtórnie 6 próbek na dwóch poziomach wzbogacenia. Na podstawie wyników określono parametry walidacyjne metody: prawdziwość, powtarzalność, precyzję pośrednią oraz niepewności pomiaru. W celu wyznaczenia limitów oznaczalności przeprowadzono analizę 10 próbek ślepych.en_US
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki (NCN) – MINIATURA – 2020/04/X/NZ7/0046en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectdioksynyen_US
dc.subjectbiomonitoringen_US
dc.subjectsurowicaen_US
dc.subjectPBDEen_US
dc.titleOznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazowąen_US
dc.title.alternativeDetermination of polychlorinated dioxins (PCDD), dibenzofurans (PCDF), biphenyls (PCB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) in serum by isotope dilution technique using high resolution mass spectrometry coupled with gas chromatographyen_US
dc.typeDataseten_US
dcterms.titleMINIATURA
dc.identifier.doidoi:10.18150/HU1COF


Pliki tej pozycji

PlikRozmiarFormatPrzeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord