Pokaż uproszczony rekord

Rozdział: Badania stabilności nitroimidazoli i tetracyklin w miodzie przechowywanym w warunkach laboratoryjnych

dc.contributor.authorAntczak, Maja
dc.contributor.authorMitrowska, Kamila
dc.contributor.editorKołtowski, Zbigniew
dc.contributor.editorNakonieczny, Mirosław
dc.contributor.editorNicewicz, Agata
dc.contributor.editorNicewicz, Łukasz
dc.date.accessioned2021-11-17T08:25:05Z
dc.date.available2021-11-17T08:25:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifierhttps://dspace.piwet.pulawy.pl/xmlui/handle/123456789/119
dc.identifier.isbn978-83-226-4050-0
dc.identifier.urihttps://wydawnictwo.us.edu.pl/node/23743
dc.description.abstractChoroby bakteryjne i pierwotniacze pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) takie jak zgnilec amerykański (AFB), zgnilec europejski (EFB) czy nosemoza zazwyczaj zwalczane są przy użyciu leków przeciwdrobnoustrojowych należących między innymi do grupy tetracyklin i nitroimidazoli. Jednakże ich stosowanie w pszczelarstwie w krajach Unii Europejskiej nie jest prawnie dopuszczone, gdyż nie ma dla nich wyznaczonych maksymalnych limitów pozostałości (MRLs, ang. Maximum Residue Limits) w miodzie. W konsekwencji, nielegalne stosowanie tych leków może doprowadzić do gromadzenia się ich pozostałości w miodzie. Celem doświadczenia było określenie warunków przechowywania miodu, które umożliwiłyby wykrycie nitroimidazoli i tetracyklin w przypadku nielegalnego ich zastosowania w pasiece. Wzbogacony 4 nitroimidazolami (metronidazol, dimetridazol, ronidazol, ipronidazol) i 4 tetracyklinami (oksytetracyklina, tetracyklina, chlorotetracyklina, doksycyklina) miód przechowywano przez okres 1 roku w czterech różnych temperaturach: -22, +4, 22 i 35°C. Stwierdzono, że nitroimidazole w miodzie przechowywanym w temperaturze -22°C zachowują stabilność (do 80%) przez 1 rok, a tetracykliny przez 7 miesięcy. W temperaturze 4°C nitroimidazole i tetracykliny w miodzie są mniej stabilne (odpowiednio przez 4 i 3 miesiące), zaś w temperaturze 22°C nitroimidazole i tetracykliny są stabilne tylko przez 2 tygodnie. Ipronidazol wśród nitroimidazoli i oksytetracyklina z grupy tetracyklin wykazują największą wrażliwość na zamiany temperatury w trakcie przechowywania miodu w każdych testowanych warunkach laboratoryjnych. Po 2 tygodniach przechowywania w temperaturze 35°C zawartość ipronidazolu i oksytetracykliny zmalała odpowiednio o 41% i 81%. Wyniki wskazują, że optymalną temperaturą przechowywania miodu zapewniającą wykrycie nielegalnie stosowanych leków w badaniach kontrolnych miodu jest temperatura poniżej 4°C, która zapewnia stabilność (do 80! %) wszystkich badanych nitroimidazoli i tetracyklin przez okres przynajmniej 3 miesięcy. Z drugiej strony temperatura 35°C zazwyczaj panująca w ulu nie pozwala na całkowitą degradację nitroimidazoli i tetracyklin (z wyjątkiem oksytetracykliny i tetracykliny) w miodzie przechowywanym nawet przez okres 1 roku.pl_US
dc.description.abstractBacterial and protozoal diseases of honeybees (Apis mellifera L.) such as American foulbrood (AFB), European foulbrood (EFB) and Nosema diseases have usually been treated with antibacterials including tetracyclines and nitroimidazoles. However, their use in commercial beekeeping is prohibited by law in the European Union because there are no Maximum Residue Limits (MRLs) for these drugs in honey. As a consequence, their illegal use could result in an accumulation of their residues in honey. The aim of the experiment was to determine the storage conditions of honey that would allow the detection of nitroimidazoles and tetracyclines in case of their illegal use in an apiary. Honey fortified with 4 nitroimidazoles (metronidazole, dimetridazole, ronidazole, ipronidazole) and 4 tetracyclines (oxytetracycline, tetracycline, chlorotetracycline, doxycycline) was stored for 1 year at four different temperatures: -22, +4, 22 and 35°C. The results have shown that nitroimidazoles in honey stored at -22°C are stable (up to 80%) for 1 year and tetracyclines for 7 months. At 4°C nitroimidazoles and tetracyclines in honey are less stable (for 4 and 3 months respectively) and at 22°C nitroimidazoles and tetracyclines are stable for only 2 weeks. Ipronidazole among nitroimidazoles and oxytetracycline among tetracyclines show the highest sensitivity to temperature changes during honey storage under all tested laboratory conditions. After 2 weeks of storage at 35°C, ipronidazole and oxytetracycline content decreased by 41% and 81% respectively. Results indicate that the optimum storage temperature for honey to detect illegally used drugs in control tests is below 4°C, which ensures stability (up to 80%) of all tested nitroimidazoles and tetracyclines for at least 3 months. On the other hand, the temperature of 35° C usually prevailing in the hive does not allow complete degradation of nitroimidazoles and tetracyclines (exce! pt oxytetracycline and tetracycline) in honey stored for up to 1 year.en
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowiceen_US
dc.subjectmióden_US
dc.subjectstabilnośćen_US
dc.subjectnitroimidazoleen_US
dc.subjecttetracyklinyen_US
dc.subjecttemperaturaen_US
dc.subjectpozostałościen_US
dc.subjecthoneyen_US
dc.subjectstabilityen_US
dc.subjectnitroimidazolesen_US
dc.subjecttetracyclinesen_US
dc.subjecttemperatureen_US
dc.subjectresiduesen_US
dc.title57. Naukowa Konferencja Pszczelarskaen_US
dc.title.alternativeCieszyn 2020. Artykuły pokonferencyjneen_US
dc.typeBook chapteren_US
dcterms.bibliographicCitation2021, rozdział 11 s. 115-126
dcterms.titleRozdział: Badania stabilności nitroimidazoli i tetracyklin w miodzie przechowywanym w warunkach laboratoryjnych


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

  • Rozdział [54]
    rozdział z książki, rozdział z monografii

Pokaż uproszczony rekord